อาชญากรรม ประเทศไทยอยู่ตรงไหนหากวัดจากดัชนีอาชญากรรม

อาชญากรรม  อาชญากรรมแปลว่า  อาชญากรรมมีอะไรบ้าง  อาชญากรรม6ประเภท  คดีอาชญากรรม  อาชญากรรมคอมพิวเตอร์  ตรวจอาชญากรรม  อาชญากรรมไซเบอร์  ประวัติอาชญากรรม

 

อาชญากรรมคะแนนดัชนีอาชญากรรมของไทยอยู่ในลำดับที่ 7 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาชญากรรมแปลว่าและอยู่ในอันดับที่ 56 จาก 193 ประเทศทั่วโลก ปัญหาอาชญากรรมหลักๆ ของไทยคือยาเสพติด ค้าสัตว์ป่า และค้ามนุษย์ องค์กรอาชญากรรมในประเทศเป็นกลุ่มมาเฟียต่างชาติซึ่งเชื่อว่ามีอิทธิพลต่อเจ้าหน้าที่รัฐและนักการเมืองดัชนีอาชญากรรมอาชญากรรมไซเบอร์ประเมินจากกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตลาดอาชญากรรมในประเทศนั้นๆ

อาชญากรรม

 

อาชญากรรมแปลว่า

ผ่านระบบการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ รวมทั้งมองว่าโครงสร้างของกลุ่มอาชญากรในประเทศดังกล่าวคือใครอาชญากรรมมีอะไรบ้างส่งผลหรือมีอิทธิพลอย่างไรต่อปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้น ตัวเลขดัชนีอาชญากรรมจะอยู่ในรูปแบบคะแนนเต็มสิบ หากคะแนนสูง หมายความว่าปัญหาอาชญากรรมรุนแรงมากดัชนีความยืดหยุ่นเพื่อรับมือกับปัญหาอาชญากรรม ประเมินจากการบังคับใช้กฎหมาย สภาพเศรษฐกิจ และสังคม ว่าสามารถตอบสนองต่อปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ ดัชนีนี้มีคะแนนเต็มสิบเช่นกัน หากคะแนนสูง หมายความว่าประเทศนั้นๆ จัดการปัญหาอาชญากรรมและองค์กรอาชญากรรมได้มีประสิทธิภาพมาก

อาชญากรรม

อาชญากรรมมีอะไรบ้าง

จากข้อมูลของ Global Organized Crime Index ระบุว่าไทยได้คะแนน 5.77 ในดัชนีอาชญากรรมอาชญากรรม6ประเภทส่วนความยืดหยุ่นเพื่อรับมือกับปัญหาอาชญากรรมอยู่ที่ 4.67 ปัญหาหลักของประเทศไทย คือ ยาเสพติด ค้าสัตว์ป่า ค้ามนุษย์ และ การนำพาคนเข้าเมืองผิดกฎหมาย ผู้ที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมเหล่านี้ คือ กลุ่มอาชญากรต่างชาติ เจ้าหน้าที่รัฐ และเครือข่ายอาชญากรข้ามชาติ จึงไม่แปลกที่กลุ่มผู้มีอิทธิพลในประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติมากกว่าคนท้องถิ่น และยังมีอิทธิพลต่อเจ้าหน้าที่รัฐและนักการเมือง

อาชญากรรม

อาชญากรรม6ประเภท

ส่วนความยืดหยุ่นเพื่อรับมือกับปัญหาอาชญากรรมนั้น ได้คะแนนค่อนข้างต่ำกว่าปัญหาอาชญากรรมที่มีคดีอาชญากรรมปัญหาหลัก คือ การทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐที่อำนวยความสะดวกและช่วยเหลือกลุ่มอาชญากร รวมถึงขัดขวางไม่ให้บังคับใช้กฎหมายได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้พลเมืองและสื่อมวลชนยังถูกจำกัดสิทธิและเสรีภาพในภาพรวม คะแนนดัชนีอาชญากรรมของไทยอยู่ในลำดับที่ 7 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอยู่ในอันดับที่ 56 จาก 193 ประเทศทั่วโลก ส่วนคะแนนความยืดหยุ่นเพื่อรับมือกับปัญหาอาชญากรรมนั้น ไทยอยู่ในอันดับที่ 3 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่อยู่ในอันดับที่ 99 จาก 193 ประเทศทั่วโลก

อาชญากรรม

คดีอาชญากรรม

ประเทศไทยเป็นทั้งทางผ่านและปลายทางสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานโดยวิธีที่ไม่ปกติจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้อาชญากรรมคอมพิวเตอร์คนกลุ่มนี้เสี่ยงต่อการถูกค้ามนุษย์ไปในธุรกิจต่างๆ เช่น เกษตรกรรม ประมง งานบ้าน งานบริการทางเพศ งานก่อสร้าง ภาคการผลิต และงานบริการเชื่อว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในตลาดค้ามนุษย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ผู้ที่เกี่ยวข้องมีตั้งแต่ ผู้ประกอบการท้องถิ่นที่ฉวยโอกาสและกลุ่มอาชญากรรมขนาดใหญ่ หรือแม้แต่เจ้าหน้าที่รัฐบางส่วนที่ช่วยปลอมแปลงบัตรประจำตัวและจัดเตรียมเอกสารเดินทาง เพื่ออำนวยความสะดวกเรื่องการข้ามพรมแดน นอกจากนี้ ยังมีข้อกังวลที่บ่งชี้ว่าการระบาดของโควิด-19 ยังกระตุ้นให้เกิดการลักลอบค้าผู้หญิงและเด็กในโลกออนไลน์มากขึ้น

อาชญากรรม

อาชญากรรมคอมพิวเตอร์

ประเทศไทยเป็นตลาดซื้อขายอาวุธที่สำคัญแห่งหนึ่ง พบข้อมูลว่ากลุ่มผู้ค้าอาวุธจากประเทศกัมพูชาขนส่งอาวุธผ่านไทยไปประเทศเมียนมาตรวจอาชญากรรมและส่วนหนึ่งส่งมาขายยังประเทศไทย ทำให้ไทยกลายเป็นประเทศปลายทางของธุรกิจค้าอาวุธจากประเทศเพื่อนบ้านไปด้วย นอกจากนี้ยังพบว่าตลาดค้าอาวุธในไทยขยายตัวเพิ่มมากขึ้นเช่นกันโดยเฉพาะตลาดมืดออนไลน์ผู้ที่เกี่ยวข้องมีตั้งแต่ผู้ค้ารายย่อย พ่อค้าคนกลาง เครือข่ายอาชญากรรม ไปจนถึงถึงเจ้าที่รัฐประวัติอาชญากรรมเห็นได้จากการดำเนินคดีตำรวจและทหารที่ขายอาวุธให้กับผู้ที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐในช่วงที่ผ่านมาอาชญากรรม

 

ขอบคุณเครดิต dekthaitidgameja.com

ข่าวแนะนำ